Szkolenia dla Działu Produkcji / Działu UR/ Działu BHP

Pomiary elektryczne oraz eksploatacja
instalacji i urządzeń energetycznych

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Dynamiczny rozwój techniki, szereg zmieniających się ustaw i rozporządzeń zobowiązuje do systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za obszar związany z użytkowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych i eletroenergetycznych. Każde z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddawane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. Dlatego też prawidłowe zrealizowanie pomiarów instalacji technicznych wymaga profesjonalnego przeszkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Celem każdego z pomiarów jest sprawdzenie czy instalacja elektryczna oraz zainstalowane urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami. W pierwszej kolejności dokonuje się oględzin – a więc, dokonuje się analizy czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia poprzez uszkodzoną izolację, czy urządzenia są prawidłowo podłączone a kontakty dobrze przymocowane. Wszystkie czynności dokonywane są ponieważ żadne z urządzeń elektryczny nie może stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Pomiary elektryczne wykonuje się za każdym razem, gdy następuje oddanie obiektu do eksploatacji, w którym zainstalowano lub modernizowano instalacje lub urządzenia elektryczne. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i z obszaru eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zostanie usystematyzowana wiedza na temat badań i prób elektrycznych. Uczestnicy poznają różne typy mierników do pomiarów elektrycznych, a także własnoręcznie sporządzą protokoły, które zostaną omówione przez trenera. Ponadto słuchacze zaznajomią się z przepisami i zasadami związanymi z BHP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Szkolenie będzie formą praktycznych warsztatów. Uczestnicy osobiście przećwiczą pomiary miernikiem parametrów instalacji elektrycznych MPI-530IT, cęgami pomiarowymi i nadawczymi na tablica demonstracyjna DB-1 oraz wykonają własnoręcznie protokoły z wykonanych badań.

DLA ZAINTERESOWANYCH
III CZĘŚĆ – EGZAMIN:
Egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmujące zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych. W zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

NUMER KOMISJI EGZAMINACYJNEJ – 710.

Egzamin obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Cel i korzyści

1.Eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych: akty prawne i normy w aspekcie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracy.

– Zasady wykonywania prac eksploatacyjnych i dozorowych na podstawie:

 • Omówienie wybranych fragmentów Prawa energetycznego
 • Omówienie wybranych fragmentów Prawa budowlanego
 • Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

– Omówienie zasad zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych na podstawie

 • Omówienie wybranych fragmentów Kodeksu Pracy
 • Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

– Wypadek przy pracy pierwsza pomoc
– Zdefiniowanie pojęcia wypadek przy pracy
– Klasyfikacja wypadków przy pracy
– Zasady udzielania pierwszej pomocy

2.Wymagania dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych określone w wieloarkuszowej Normie PN-HD 60364

 • Omówienie budowy instalacji elektrycznych – norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne,
 • Omówienie sposobów ochrony przeciwporażeniowej na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • Omówienie sposobów bezpiecznej eksploatacji maszyn elektrycznych na podstawie normy PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn elektrycznych.

3. Sprawdzanie badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej norma PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

 • Wymaganie stawiane przyrządom pomiarowym
 • Dokładność pomiarów
 • Warunki wykonywania pomiarów
 • Częstotliwość wykonywania pomiarów
 • Dokumentowanie pomiarów – omówienie treści protokołów pomiarowych
 • Przygotowanie do prac pomiarowych:
  – Dobór metody pomiarowej
  – Dobór i sprawdzenie sprzętu pomiarowego
 • Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych – schematy układów pomiarowych.
  – Oględziny, cel oględzin
  – Sprawdzenie ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych
  – Pomiary rezystancji przewodów wyrównawczych
  – Pomiary rezystancji uziemienia
  – Pomiary rezystywności gruntu
  – Pomiary rezystancji izolacji
  – Obliczenia i pomiary impedancji pętli zwarcia
  – Charakterystyki czasowo – prądowe wkładek topikowych i wyłączników nadmiarowo prądowych

4. Sprawdzanie wyłączników RCD

 • Sprawdzanie urządzeń elektrycznych
  – Metody i techniki pomiarowe
  – Badanie silników elektrycznych
  – Badanie elektronarzędzi
  – Badanie spawarek
  – Badanie innych urządzeń przenośnych
 • Prezentacja mierników
 • Ćwiczenia praktyczne na symulatorze instalacji elektrycznej
  – Wykonywanie pomiarów
  – Sporządzenie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów

Cel i korzyści

dr inż. Andrzej Kandyba

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej oraz Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Specjalizuje się w elektrotermii, elektrycznych układach napędowych i odnawialnych źródłach energii. Autor wielu opinii i publikacji z zakresu elektrotermii, układów napędowych oraz efektywnego wykorzystania napędów elektrycznych w dużych zakładach przemysłowych.

Posiada uprawnienia do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków, wyceny maszyn i urządzeń oraz uprawnienia energetyczne E i D grupy G1 i G2. Posiada cztery patenty dotyczące energetyki wodnej oraz energoelektroniki. Jest współautorem wielu audytów energetycznych wykonywanych dla przemysłu metalurgicznego i wydobywczego.

 • Ponad 2000 godzin szkoleń na Uprawnienia Energetyczne w wykonaniu standardowym
 • Ponad 1000 godzin szkoleń na Uprawnienia Energetyczne dedykowanych odbiorcy

 

 

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników wątpliwości i rzeczywistych wyzwań. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Cel i korzyści

TERMIN: 23 listopada 2018r.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 490 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

UDZIAŁ W SZKOLENIU Z EGZAMINEM NA UPRAWNIENIA G1 – eksploatacja: 890 zł + 23%  VAT
UDZIAŁ W SZKOLENIU Z EGZAMINEM NA UPRAWNIENIA G1 – eksploatacja + dozór: 1110 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• przygotowanie do egzaminu na uprawnienia G1
• egzamin na uprawnienia G1 (eksploatacja / dozór)
• dokumenty nadające uprawnienia elektryczne Grupy 1
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy