Proces przygotowania szkolenia zamkniętego

Każdy z projektów szkoleniowych jest poprzedzony analizą przedszkoleniową. Dzięki temu poznajemy metodologię pracy partnerów biznesowych i na jej podstawie przygotowywane są warsztaty, które uwzględniają: potrzeby szkoleniowe, indywidualny program szkoleniowy, kontekst warsztaty gospodarczy, poziom zaawansowania, ewaluację szkolenia oraz strategię firmy.

 

Formuła szkoleń zamkniętych ukierunkowana jest na przygotowanie programu w pełni dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb. Prócz kwestii programowych, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji. Przygotujemy szkolenie w dowolnym miejscu i dogodnym dla Państwa terminie. Projekt szkoleniowy jest procesem złożonym, więc aby osiągnąć swój cel musi składać się z 5 etapów:

Analiza potrzeb szkoleniowych

 • wywiad środowiskowy z osobą odpowiedzialną z ramienia firmy za realizację projektu szkoleniowego
 • działania diagnostyczno-prognostyczne w krótkim czasie i w oparciu
  o ścisłą współpracę z klientem
 • omówienie obecnych i przyszłych rezultatów podjętych działań
 • umiejscowienie problemu w szerszym kontekście sytuacyjnym (analiza otoczenia zewnętrznego firmy)

Przygotowanie oferty szkoleniowej

 • konstrukcja oferty zgodna z przyjętym standardami i zgodna z misją, wizją i strategią firmy zawierająca: program szkolenia, informację o wyborze eksperta do realizacji projektu szkoleniowego, informacja o sposobie i metodach realizacji szkolenia
 • analiza ryzyka podejmowanych przedsięwzięć
 • orientacja na konkretne cele i korzyści dla klienta
 • wybór miejsca dla realizacji projektu szkoleniowego

Realizacja rozwiązania

 • dbałość Talo Group o kwestie organizacyjne dotyczące szkolenia
 • warsztaty oparte o metodę aktywnego uczestnictwa, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą
 • szkolenie rozpoczyna się pre-testem i kończy post-testem w celu zbadania przyrostu wiedzy uczestników warsztatów
 • ankieta podsumowująca projekt szkoleniowy: badanie satysfakcji, badanie poziomu przydatności przyswajanej wiedzy, podsumowanie pracy eksperta
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu

Raport poszkoleniowy i opieka poszkoleniowa

 • przygotowanie raportu szkoleniowego zbudowanego w oparciu o specjalnie przygotowane ankiety satysfakcji, również na podstawie pre- i post- testu oraz końcowa ocena i komentarz naszego eksperta prowadzącego warsztaty
 • wsparcie konsultingowe po zakończonym szkoleniu
 • kompleksowa oferta działań wspomagających dalszy rozwój pracowników firmy
 • dostarczenie za pomocą platformy e-learning dodatkowych materiałów uzupełniających nabytą wiedzę

Ewaluacja i mierzenie efektów szkolenia

 • zbadanie reakcji uczestników szkolenia i nowo nabytej wiedzy
 • analiza wpływu działań szkoleniowych na wzrost wiedzy, umiejętności i zmianę zachowań uczestników w oparciu o dostarczone narzędzia

Nasza oferta Cię przekonała?

Zamów kontakt