NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Dyrektywy ATEX skierowane są zarówno do producentów sprzętu i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych, jak również pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeostwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw ATEX oraz norm zharmonizowanych z dyrektywami, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, ochroną przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować „atmosfera wybuchowa” – określana jako Ex.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
• zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych
• spełnienie norm obowiązującego prawa
• odpowiedni dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem oraz klasyfikacja właściwości czynników tworzących mieszaniny wybuchowe
• ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii
• wyeliminowanie przestojów w produkcji
• odpowiednie i zgodne z prawem wykonane instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• poprawna eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności
• zapewnienie wymaganej jakości urządzeń
• koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych
• odpowiednia klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

Cel i korzyści

1. Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie gazów, pyłów i par i ich praktyczne zastosowanie.
2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w odniesieniu do źródła emisji substancji. Zasady prowadzenia i ewentualnej weryfikacji.
3. Wymagania dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem, wraz z wymaganiami w zakresie projektowania i dostosowywania.
4. Wymagania prawne pracodawcy w odniesieniu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne wdrażanie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010.
5. Wymagania dokumentacyjne dot. obszarów zagrożonych wybuchem.

6. Jak prawidłowo przygotować Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem, by spełniał wymagania obowiązujących przepisów?
7. Rzeczowa ocena ryzyka, a konieczność doboru ochrony przeciwwybuchowej.
8. Wymagania Nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE w 2016r.
9. Prace pożarowo niebezpieczne – zasady przeprowadzania.
10. Urządzenia ochronne aktywne i pasywne według wymagań Dyrektywy 94/9/WE.
11. Wnioski dotyczące zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych w oparciu doświadczenia z wypadków w Energetyce i pozostałych gałęziach przemysłu.
12. Doświadczenia i wnioski w oparciu o przeprowadzone realizacje dot. dokumentacji ATEX realizowane przez firmę IHAS.

Cel i korzyści

mgr inż. Łukasz Zawadzki – Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od ośmiu lat ściśle związany z prewencją przeciwwybuchową, nadzorującą prace ekspertów. Prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

mgr inż. Damian Grzegorczyk – Specjalista ds. ATEX członek zespołu eksperckiego IHAS, prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy Atex dla Pracowników i Pracodawców, współtworzy dokumentację dot. problematyki prewencji przeciwwybuchową.

Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników wątpliwości i rzeczywistych wyzwań. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej Eksperta firmy IHAS.

Firma IHAS, która specjalizuje się i odpowiada m.in. za:
• ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach
• ocena ryzyka
• zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem
• klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
• propozycje zmian technicznych
• propozycje zmian organizacyjnych
• ocena źródeł inicjacji
• przygotowanie, rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW)

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 25 października 2019r.


Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno***
ul. Puławska 42
05-500 Piaseczno
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 549 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy