REWOLUCYJNE ZMIANY
W BHP ORGANIZACJI PRACY ORAZ EKSPLOATACJI
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Dynamiczny rozwój techniki, szereg zmieniających się ustaw i rozporządzeń zobowiązuje do systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za obszar związany z użytkowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych i eletroenergetycznych. Każde z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddawane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. Nowe rozporządzenie w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych doprecyzowuje definicję urządzenia energetycznego. Ponieważ wstępują powtarzalne problemy ze zdefiniowaniem granicy urządzenia energetycznego oraz odbiornika energii. Skutkiem tego jest często brak opracowanej instrukcji eksploatacji urządzeń lub nieprawidłowym opracowaniem procedury eksploatacji.

Najnowsze przepisy wymagają przygotowania nowych dokumentów, a także aktualizacji instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń, w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie pracy. Coraz częstsze kontrole PIP ukazują skale nieprawidłowości w obowiązku przygotowania odpowiedniej dokumentacji eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych.

CEL SZKOLENIA:

Podczas warsztatu omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzących eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Przedstawione zostaną również praktyczne przykłady dotyczące pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych. Omówione zostaną również nowe zmiany dotyczące organizacji prac przy urządzeniach energetycznych oraz omówione zostaną aktualne normy i przepisy. Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i z obszaru eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zostanie usystematyzowana wiedza na temat badań i prób elektrycznych. Uczestnicy poznają różne typy mierników do pomiarów elektrycznych, a także własnoręcznie sporządzą protokoły, które zostaną omówione przez trenera.

DLA ZAINTERESOWANYCH III CZĘŚĆ – EGZAMIN:
Egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmujące zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych. W zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Możliwość zdania egzaminów również dla Grupy 2 i 3 (E+D).
NUMER KOMISJI EGZAMINACYJNEJ – 710.
Egzamin obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Cel i korzyści

1.Eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych: akty prawne i normy w aspekcie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracy:

– Zasady wykonywania prac eksploatacyjnych i dozorowych na podstawie:

 • Omówienie wybranych fragmentów Prawa energetycznego
 • Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • Omówienie wybranych fragmentów Kodeksu Pracy
 • Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

2.Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w 2019/2020 roku:

 • Omówienie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych.
 • Omówienie zmian zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych – opis nowych przepisów dotyczących instrukcji eksploatacji.
 • Zasady wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych przez wykonawców
  i podwykonawców na podstawie dokumentu np. polecenia pisemne.
  Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.

3.Nowe zmiany prac eksploatacyjnych w 2019/2020 roku:

 • Omówienie nowej definicji dotyczącej prac eksploatacyjnych.
 • Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych stosowanych podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych oraz omówienie kierunków zmian prawa w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w energetyce.
 • Przypadki pozwalające na dopuszczenie do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych
 • Prace szczególnie niebezpieczneregulacje prawne – przykłady praktycznych rozwiązań

4.Wymagania dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych określone w wieloarkuszowej Normie PN-HD 60364:

 • Omówienie sposobów ochrony przeciwporażeniowej na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • Omówienie sposobów bezpiecznej eksploatacji maszyn elektrycznych na podstawie normy PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn elektrycznych. 
 1. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
 1. Sprawdzanie badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej norma PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia:
 • Wymaganie stawiane przyrządom pomiarowym
 • Dokładność pomiarów
 • Warunki wykonywania pomiarów
 • Częstotliwość wykonywania pomiarów
 • Dokumentowanie pomiarów – omówienie treści protokołów pomiarowych
 • Przygotowanie do prac pomiarowych:
  – Dobór metody pomiarowej
  – Dobór i sprawdzenie sprzętu pomiarowego
 • Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych – schematy układów pomiarowych.
  – Oględziny, cel oględzin
  – Sprawdzenie ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych
  – Pomiary rezystancji przewodów wyrównawczych
  – Pomiary rezystancji uziemienia
  – Pomiary rezystywności gruntu
  – Pomiary rezystancji izolacji
  – Obliczenia i pomiary impedancji pętli zwarcia
  – Charakterystyki czasowo – prądowe wkładek topikowych i wyłączników nadmiarowo prądowych
 • Sprawdzanie wyłączników RCD
 • Sprawdzanie urządzeń elektrycznych
  – Metody i techniki pomiarowe
  – Badanie silników elektrycznych
  – Badanie elektronarzędzi
  – Badanie spawarek
  – Badanie innych urządzeń przenośnych
 • Ćwiczenia praktyczne na symulatorze instalacji elektrycznej
  – Wykonywanie pomiarów
  – Sporządzenie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów

Cel i korzyści

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej oraz Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Specjalizuje się w elektrotermii, elektrycznych układach napędowych i odnawialnych źródłach energii. Autor wielu opinii i publikacji z zakresu elektrotermii, układów napędowych oraz efektywnego wykorzystania napędów elektrycznych w dużych zakładach przemysłowych.

Posiada uprawnienia do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków, wyceny maszyn i urządzeń oraz uprawnienia energetyczne E i D grupy G1 i G2. Posiada cztery patenty dotyczące energetyki wodnej oraz energoelektroniki. Jest współautorem wielu audytów energetycznych wykonywanych dla przemysłu metalurgicznego i wydobywczego.

 • Ponad 2000 godzin szkoleń na Uprawnienia Energetyczne w wykonaniu standardowym
 • Ponad 1000 godzin szkoleń na Uprawnienia Energetyczne dedykowanych odbiorcy
Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników wątpliwości i rzeczywistych wyzwań. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

DZIEŃ I
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
od 16:30  – EGZAMIN

DZIEŃ II
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
14:15 – Lunch w hotelowej restauracji

 

Cel i korzyści

TERMIN: 3-4 grudnia 2020r.


HOTEL OLIVIA MEDICAL SPA****
Skomielna Czarna 488
32 – 437 Skomielna Czarna (ok. Krakowa)
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 1 OS.: 1 790 zł + 23% VAT
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM–POKÓJ 2 OS.: 1 690 zł + 23% VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• nocleg w komfortowych pokojach (2 doby)
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche/ kolacje
• możliwość korzystania ze strefy wellness & SPA
• miejsce parkingowe

INWESTYCJA W SZKOLENIE BEZ NOCLEGU: 1090 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche
• miejsce parkingowe

 

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy