Utrwalanie autorytetu lidera
w dziale technicznym
ZARZĄDZANIE CZASEM, MOTYWACJA,
WALKA Z WYPALENIEM

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Trening stanowi przede wszystkim kontynuację podstawowego szkolenia z zakresu umiejętności przywódczych w działach technicznych. Celem warsztatu jest rozwinięcie u osób szkolonych praktycznych umiejętności z zakresu radzenia sobie z trudnymi pracownikami oraz zdobywania i utrwalania autorytetu szefa. Dodatkowym celem jest poszerzenie kompetencji z zakresu zarządzania czasem, globalnego motywowania pracowników oraz przeciwdziałania ich wypaleniu zawodowemu i rotacji.
Końcowym celem opisanych zadań jest nabycie przez szkolonego praktycznych umiejętności dostosowywania strategii motywacyjnych do profilu osobowości pracownika oraz takiego kierowania pracownikami, by utrzymywali maksymalną wydajność.

Szkolenie skierowane jest do team leaderów, brygadzistów, mistrzów oraz managerów niższego i średniego szczebla w działach technicznych i na produkcji, szczególnie tych, którzy w ramach obowiązków pracy muszą radzić sobie z trudnymi i zdemotywowanymi pracownikami.

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności menedżerskich oraz doskonalenia technik wpływania na postawę i pracę podwładnych. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: gry studia przypadku, symulacje rozmów z pracownikami, burze mózgów i rozmowy motywujące z indywidualnymi członkami zespołu. Zachowania, zaprezentowane przez uczestników w ramach ćwiczeń, są następnie oceniane w trakcie dyskusji. Dzięki temu dowiadują się oni, jaki aktualnie prezentują poziom kompetencji przywódczych, oraz co powinni zrobić w przyszłości, by ten poziom podnieść.
Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik oraz praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania pracą zespołu i rozmów motywujących z pracownikami.

Cel i korzyści

Psychologia pracy z ludźmi w dziale technicznym
 • Kultura organizacji i jej wpływ na morale pracowników.
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu. Mowa ciała managera i jej wpływ na postrzegany autorytet i kompetencję.
 • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji w stosunku do pracowników.
 • Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracowników, by robili, co chcemy.
 • Sposób bycia i komunikacja managera a jego skuteczno9ść – jak budować autorytet w zespole.
 • Dyskusja w grupie: Ocena zarządzania zespołem – kto i kiedy jest dobrym szefem (mistrzem, brygadzistą, kierownikiem jakości)?
 • Dyskusja: wzorce zarządzania, współpracy i komunikacji w moim zespole lub przedsiębiorstwie.
 • Ćwiczenie w parach: pierwsza rozmowa z nieznanym podwładnym. Jakie wrażenie na nim wywieramy. Jako szef i reprezentant zakładu pracy.
Zarządzanie czasem i zadaniami w roli szefa
 • Systemy wyznaczania celów dla siebie, zespołu i poszczególnych pracowników.
 • Szczegółowy spis celów, zadań i obowiązków dla siebie i pracowników – dlaczego jest ważny w procesie planowania i delegowania.
 • Wyznaczanie priorytetów. Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne). Techniki ustalania wagi zadania.
 • Identyfikacja i opracowanie aktywności prowadzącej do realizacji danego celu.
 • Wyznaczanie celów dla zespołu – zasady. Planowanie pracy własnej i konkretnych pracowników. Organizacja dnia w pracy i podstawowe techniki zarządzania czasem.
 • Planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin. Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie.
 • Ćwiczenie indywidualne: mój wzorzec gospodarowania czasem i zarządzania zadaniami.
 • Gra symulacyjna: maksymalnie wydajne rozłożenie pracy małego zespołu nad zadaniem, które musi być wykonane w ściśle określonym czasie.
Typy trudnych pracowników i podstawowe metody radzenia sobie z nimi
 • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody reagowania na takie postawy.
 • Manipulant, kombinator, pracownik knujący i jego funkcjonowanie zw zespole.
 • Człowiek wypalony lub pracujący poniżej swoich możliwości.
 • Pracownik trudny ze względu na wiek i doświadczenie zawodowe.
 • Osoba w wieku chronionym – uwarunkowania prawne a realia w pracy w firmie.
 • Podwładny niestabilny emocjonalnie, nieuprzejmy lub agresywny i wiążące się nim problemy.
 • Człowiek upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
 • Inne typy trudnych pracowników.
 • Dyskusja: najtrudniejszy typ podwładnego w moim dziale. Burza mózgów w kwestii radzenia sobie z takim człowiekiem.
 • Ćwiczenie w parach: rozmowa z wybranym typem trudnego pracownika.

Motywowanie zdemotywowanego pracownika – przegląd technik i środków
 • Główne typy bodźców motywacyjnych.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący pracowników.
 • Motywowanie pozafinansowe. Dlaczego bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
 • Ocenianie i przekazywanie informacji o jakości wykonanej pracy – informacja zwrotna.
 • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji podwładnych w miarę realizacji trudnego projektu.
 • Rozmowa ze zdemotywowanym podwładnym.
 • Studium przypadku: dobry brygadzista i jego komunikacja z podwładnymi. Typy pracowników i sposoby ich komunikowania.
 • Ćwiczenie: rozmowa motywująca z pracownikiem, który niedostatecznie wywiązuje się z powierzonych zadań (praca w parach).
Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników o niskiej sumienności
 • Wydajność i produktywność zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
 • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak i kiedy kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Informacja zwrotna. Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć skutecznej informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 • Informacja zwrotna a mobbing – jak uniknąć kłopotów.
 • Burza mózgów: najlepsze sposoby kontrolowania pracy podwładnych.
 • Ćwiczenie w parach: Udzielanie informacji zwrotnych pracownikowi, z którego
Wypalenie zawodowe u pracownika lub szefa
 • Symptomy wypalenia zawodowego. Przyczyny wypalenia i jego etapy: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu w pracy. Metody radzenia sobie z nawałem obowiązków i stresem w pracy.
 • Asertywność jako metoda obrony własnych interesów i unikania bycia wykorzystywanym.
 • Walka z chronicznym zmęczeniem. Regeneracja sił i motywacji do działania.
 • Metody zapobiegania wypaleniu i utracie motywacji w przyszłości.
 • Mój plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy – dyskusja w grupie.
 • Scenariusz zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję – praca własna uczestników.

Cel i korzyści

Tomasz Łysakowski

Trener biznesu, specjalizującym się w szkoleniach i warsztatach coachingowych z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania pracowników. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą, jako trener zewnętrzny współpracuje również z firmami szkoleniowymi Centrum Kreowania Liderów, Biznes Edukator i Akademia Biznesu MDDP. Jako trener sprzedaży i komunikacji szkolił m.in. w MAKRO Cash and Carry, SIEMENS, KIA Motor Polska, Mazda Motor Logistics Europe, Kolporter S.A., Mota-Engil Central Europe, DOMBUD, SGI, CNS Solutions, KWS Lochow i w Totalizatorze Sportowym. Z zakresu zarządzania zespołem i motywowania podwładnych do pracy szkolił m.in. dyrektorów i naczelników Izb Celnych, managerów Tate&Lyle oraz brygadzistów MAHLE Polska. W dziedzinie zarządzania czasem i stresem prowadził treningi dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli i TRW Polska. Z zakresu zarządzania, motywowania, delegowania zadań i szkoleń pracowniczych szkolił m.in. brygadzistów i mistrzów produkcji w NB Polska (Velux), MAHLE oraz fabrykach Final S.A. i SCS Polska.

Cel i korzyści

Trening ma przede wszystkim charakter praktyczny – 85% jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje trudnych rozmów z pracownikami) oraz aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jakim jest liderem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli szefa działu technicznego. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Podczas treningu wykorzystane zostaną symulacje, gry, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

DZIEŃ I
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia

DZIEŃ II
9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Zajęcia
14:00 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
14:15 – Lunch w hotelowej restauracji

Cel i korzyści

TERMIN: 26-27 listopada 2020R.


HOTEL OLIVIA MEDICAL SPA****
Skomielna Czarna 488
32 – 437 Skomielna Czarna (ok. Krakowa)
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM – POKÓJ 1 OS.: 1790 zł + 23% VAT
INWESTYCJA W SZKOLENIE Z NOCLEGIEM – POKÓJ 2 OS.: 1690 zł + 23% VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• nocleg w komfortowych pokojach (2 doby)
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / lunche/ kolacje
• możliwość korzystania ze strefy wellness & SPA
• miejsce parking

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy