wdrożenie i funkcjonowanie
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w przedsiębiorstwach

Cel i korzyści
Program
Biogram wykładowcy
Metodologia warsztatów
Informacje organizacyjne
Cel i korzyści

Szkolenie odpowiadające na pytanie: Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK2019) – krok po kroku. Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązkipracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami i prowadzenie dokumentacji.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługująuczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkamizgromadzonymi w ramach PPK.

 

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:
– Zebranie wiedzy jak w praktyce powinieneś przygotować się do zmian?
– Uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie są obowiązki i procedury po stronie pracodawcy i jak wdrożyć PPK w Twojej firmie?
– Poznanie alternatywnych rozwiązań

Szkolenie przeznaczone dla:
– Pracowników działów HR, kadr, płac
– Pracowników działów księgowości
– Zarządu oraz właścicieli firm

Cel i korzyści

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK:
• dodatkowa emerytura
• zasady tworzenia
• współfinansowanie przez strony stosunku pracy
• „opieka” i nadzór państwa
• porównanie z PPE i innymi programami z III filara

2) Terminarz wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców.

3) Ustalanie liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu ustawą o PPK:
• osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania
• wyłączenie przedsiębiorców
• podleganie obowiązkowym ubezpieceniom emerytalnemu i rentowym

4) Wybór instytucji finansowej:
• podmioty zatrudniające z zoz i bez zoz
• kryteria wyboru
• data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji

5) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK:
• terminy na ostatecznee zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK
• forma umowy o zarządzanie PPK
• obowiązkowe elementy umowy
• skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy

6) Podpisanie umowy o prowadzenie PPK:
• terminy za ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach
• forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK
• osoby zatrudnione wciągane na listę uczetsników „z automatu”
• osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek
• obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK
• skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy

7) Uczestnictwo w PPK:
• uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe)
• uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu)
• możliość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania
wpłat do PPK)
• przynależność do kilku systemów PPK
• uzykskiwanie informacji od instytucji finansowej
• zmiana podmiotu zatrudniającego

8) Składki na pracownicze plany kapitałowe:
• wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
• technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
• ulgi przysługujące z tego tytułu
• potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK

9) Preferencje z budżetu państwa:
• wpłata powitalna
• dopłata roczna

10) Dokumentacja PPK – analiza z uczestnikami przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu:
• oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy
• deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
• wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie)
• deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
• informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
• deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

12) Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika:
• małżonek mający rachunek PPK
• małżonek niemający rachunku PPK
• osoby uprawnione

13) Nadzór na funkcjonowaniem PPK:
• zasady inwestowania
• rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
• ewidencja PPK
• portal PPK
• sankcje karne

Cel i korzyści

Renata Majewska 

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy prowadzący od wielu lat szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS). Ekspertw dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Specjalista w ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Renata Majewska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc pracę magisterską pt. „Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy”. Pracę w dziennikarstwie prawnym rozpoczęła w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem kontynuowała ją przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej” opisując i wyjaśniając pracownikom działów kadr i płac w dodatku „DOBRA FIRMA” problematyką prawa pracy, ustalania wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Jest cenionym redaktorem prawny i autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Przybliża w swych publikacjach również zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, ale również szeroko pojęteprawo pracy. W jej dorobku znajdują się m.in. następujące publikacje:

  • „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – wzorzec z komentarzem.” Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk – 2009,
  • „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników po zmianach.” Wydawnictwo Infor,Warszawa – 2010,
  • „Lista płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia, potrącenia, zasiłki i fundusz socjalny.” Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa – 2013,
  • „Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2014,
  • „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne.” wydanie drugie,Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa – 2015,
  • „Podróże pracowników i innych grup zawodowych. Rozliczenia, składki, podatki.”Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2015,
  • Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS – najtrudniejsze problemy (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.,
  • Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.
Cel i korzyści

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki, umożliwiające uczestnikom szkolenia nabycie i utrwalenie nowych wiadomości. Większość zagadnien poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Harmonogram szkolenia:
..9:00 – 10:30 – Zajęcia
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Zajęcia
12:15– 12:30 – Przerwa kawowa
12:30– 14:00 – Zajęcia
14:00 – 14:45 – Lunch w hotelowej restauracji
14:45 – 16:30 – Zajęcia
16:30 – Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Cel i korzyści

TERMIN: 20 września 2019r.


Courtyard by Marriott**** Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
INWESTYCJA W SZKOLENIE: 499 zł + 23%  VAT

OFERTA ZAWIERA:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe / materiały dodatkowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• dostęp do platformy e-learningowej
• przerwy kawowe / in-room lunch
• miejsce parkingowe

Zapisz się na szkolenie

pobierz tutaj formularz zgłoszeniowy